Babir Journal   |  e-ISSN: 2687-4881

Original article | BABIR International Journal for Human Sciences 2019, Vol. 1(1) 41-60

Evaluation of Job Satisfaction and Burnout Levels of Teachers Teaching Turkish as a Foreign Language

Ethem Gürsoy & Fatih Kana

pp. 41 - 60   |  DOI: https://doi.org/10.29329/babir.2019.183.4   |  Manu. Number: MANU-1904-16-0001

Published online: January 30, 2019  |   Number of Views: 90  |  Number of Download: 382


Abstract

The aim of this research is to determine the job satisfaction levels and burnout levels of teachers who are involved in teaching Turkish as a foreign language. For this purpose, the job satisfaction and burnout levels of the teachers working in the teaching of Turkish as a foreign language will be examined and evaluated according to the variables of gender, age, marital status. In the research, “Exploratory Correlation Model which is among the correlational research types is used. This model has been selected to analyze the relationships between variables and to understand the effect of these variables on job satisfaction and burnout levels of teachers. The sample of the study consists of 115 teachers working in various institutions and teaching Turkish as a foreign language. 11-item personal information form and Minnesota Job Satisfaction scale with Maslach Burnout level scale were used in the study. The analysis of the quantitative data of the study was made by using SPSS 21.0 statistical package program. The data of the study were analyzed by using Mann-Whitney and Kruskal-Wallis Test. It was determined that on the opinions of teachers working in Turkish teaching as a foreign language; age, occupational choice, marital status, gender, workplace variables were not found to show a statistically significant difference. It was determined that on the opinions of teachers working in Turkish teaching as a foreign language; there is a statistically significant difference between the variables of seniority and income level in terms of external satisfaction points. It was determined that on the opinions of teachers working in Turkish teaching as a foreign language; there is a statistically significant difference in terms of total satisfaction and burnout level in the facilities and educational status in the institution.

Keywords: Job satisfaction, burnout, teaching Turkish as a foreign language


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Gursoy, E. & Kana, F. (2019). Evaluation of Job Satisfaction and Burnout Levels of Teachers Teaching Turkish as a Foreign Language . BABIR International Journal for Human Sciences, 1(1), 41-60. doi: 10.29329/babir.2019.183.4

Harvard
Gursoy, E. and Kana, F. (2019). Evaluation of Job Satisfaction and Burnout Levels of Teachers Teaching Turkish as a Foreign Language . BABIR International Journal for Human Sciences, 1(1), pp. 41-60.

Chicago 16th edition
Gursoy, Ethem and Fatih Kana (2019). "Evaluation of Job Satisfaction and Burnout Levels of Teachers Teaching Turkish as a Foreign Language ". BABIR International Journal for Human Sciences 1 (1):41-60. doi:10.29329/babir.2019.183.4.

References

  Barın, E. (2004). Yabancılara Türkçe öğretiminde nasrettin hoca fıkralarının yeri. Türk Yurdu, 255, 61-63.

  Baycan, F.A. (1985). Farklı gruplarda çalışan kişilerde iş doyumunun bazı yönlerinin analizi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi.

  Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

  Çakmak, V. ve Aktan, E. (2016). Öğretmen öğrenci iletişiminin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(56), 83-97.

  Çapri, B. (2006). Tükenmişlik ölçeğinin türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 62-77.

  Demircan, Ö. (1990). Yabancı dil öğretim yöntemleri. İstanbul: Ekin-Eğitim Yayıncılık.

  Erdoğan, Z. (2008). Bireyden profesyonele: Kariyere ilk adım. Ankara: Ekin Yayıncılık.

  Göçer, M. ve Moğul, S. (2011). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine dair genel bir bakış.

              Turkish Studies, 6(3), 797-810.

  Gökdeniz, İ. ve Merdan, E.(2016). Meslek seçimi ile iş tatmini ilişkisi: Bankacılık sektöründe bir uygulama. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 8(2), 111-121.

  Hengirmen, M. (1993). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi. Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 10, s. 5-9.

  İşçan, A. (2011). Türkçenin yabancı dil olarak önemi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler

              Dergisi, 2(4), 29-36.

  Nergiz, E. ve Yılmaz, F. (2016). Çalışanların iş tatmininin performanslarına etkisi: Atatürk havalimanı gümrüksüz satış işletmesi örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14, 50-79.

  Nunnally, J.C. (1978). Psychometric theory. New York: Mc Grew-Hill.

  Sat, S. (2011). Örgütsel ve bireysel özellikler açısından iş doyumu ile tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişki: Alanya’da banka çalışanları üzerine bir inceleme  (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Adana, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD.

  Ungan, S. (2006). Avrupa birliğinin dil öğretimine karşı tutumu ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal bilimler Dergisi, 15, 217-225.

  Üçüncü, K. (2016). İş tatmini ve motivasyon. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim dalı. file:///C:/Users/user/Downloads/%C4%B0%C5%9E+TATM%C4%B0N%C4%B0+VE+MOT%C4%B0VASYON.pdf adlı dosya 10.10.2018 tarihinde internetten alınmıştır.