Babir Journal   |  e-ISSN: 2687-4881

Original article | BABIR International Journal for Human Sciences 2019, Vol. 1(1) 15-31

Analysis of Studies on Social Responsibility Based on Graduate Thesis

Cengiz Alper Karadağ

pp. 15 - 31   |  DOI: https://doi.org/10.29329/babir.2019.183.2   |  Manu. Number: MANU-1901-21-0005

Published online: January 30, 2019  |   Number of Views: 125  |  Number of Download: 459


Abstract

The aim of this research is to evaluate the thesis on social responsibility in education and theses on other disciplines in a comparative way and to set the principles that will guide social responsibility studies in Turkey and to make proposals for dissemination of social responsibility studies in educational field. Research is structured within the framework of qualitative research methods. The qualitative research methods used in the research were the technique of document review. The study group of the research consist of 343 theses carried out before on social responsibility in Turkey. All thesis related to the subject has been tried to be reached by not going to the sample determination method in the research. However, 144 dissertations that were not included in the scope of the research (restricted, identified as off topic or indexed in more than one subject area) were not included in the analysis process and 199 analyzes were performed. A "Thesis Review Form" was developed by the researcher in order to carry out a systematic examination of the theses in the working group. In the analysis of the data, the content analysis technique was adopted. According to the results of the research findings, the majority of theses made in the field of social responsibility in Turkey are at the graduate level. When the number of thesis made on social responsibility on the basis of fields is examined, most theses are in the field of management.It has been observed that It was not dealt with this issue until 1995 when the first study on social responsibility in the field of social responsibility was carried out, and then this topic wasn't discussed until 2000's. Theses are generally structured within the framework of quantitative research methods and techniques. When the study groups in which the theses were performed were examined, the theses in the field of education were seen to be carried out by students, whereas the theses outside the field of education were seen to be carried out by personnel / employee / manager or public/customer. When it is desired to create themes related to social responsibility topics, it has been observed that the main themes in the field of education are gathered in terms of gaining social responsibility behavior, relation of social responsibility behavior to various variables, opinion / attitude / perception related to social responsibility activities and factors affecting implementation / application of social responsibility. It is possible to say that the main themes that are formed based on the thesis based on the fields outside the field of education are the opinions / perception / attitude related to social responsibility activities, the institutional / individual effects of social responsibility activities, examination of various applications of social responsibility applications, evaluation of their activities, factors affecting the undertaking of social responsibility activities, and a model of social responsibility model.

Keywords: Social responsibility, corporate social responsibility, social responsibilities of educational institutions


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Karadag, C.A. (2019). Analysis of Studies on Social Responsibility Based on Graduate Thesis . BABIR International Journal for Human Sciences, 1(1), 15-31. doi: 10.29329/babir.2019.183.2

Harvard
Karadag, C. (2019). Analysis of Studies on Social Responsibility Based on Graduate Thesis . BABIR International Journal for Human Sciences, 1(1), pp. 15-31.

Chicago 16th edition
Karadag, Cengiz Alper (2019). "Analysis of Studies on Social Responsibility Based on Graduate Thesis ". BABIR International Journal for Human Sciences 1 (1):15-31. doi:10.29329/babir.2019.183.2.

References

  Aktan, C. C. ve Börü, D. (2007). Kurumsal sosyal sorumluluk, İgiad Yayınları: 4, İstanbul

  Atakan, S. ve İşçioğlu, T.E. (2009). Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik Türk tüketicilerinin tutum ve davranışları. Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi 8(28).

  Akıncı Vural, Z.B., Coşkun, G. (2011). Kurumsal sosyal sorumluluk ve etik. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1(1).

  Bakan, Ö. ve Kalender, A. (2007). Halkla ilişkiler bağlamında kurumsal sosyal sorumluluk. İçinde, B. Arık,  ve M. Şeker.(Ed.) İletişim ve Ötesi. Konya: Tablet Yayınları

  Başer, U. (2015). Kurumsal sosyal sorumluluk algısı üzerine bir araştırma. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi),  Yaşar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

  Bayrak, S. (2001).  Ahlak ve sosyal sorumluluk.  İstanbul: Beta Yayınları.

  Bingöl, D. (2003). İnsan kaynakları yönetimi.  5. Baskı.  İstanbul: Beta Yayınları

  Bowen, H. R. (1953). Social responsibilities of the businessman. New York: Harper & Row.

  Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

  Duman, A. (2014). Okulların sosyal sorumluluk görevlerini yerine getirebilme yeterliliği.  (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

  Eren, E. (2000). İşletmelerde stratejik yönetim ve işletme politikası, İstanbul: Beta Basım Yayım.

  Gün, F. (1994). İşletmelerin sosyal sorumluluğu ve halkla ilişkiler. (Yayınlanmamış Doktora Tezi ). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

  Güzelcik, E.  (1999). Küreselleşme ve işletmelerde değişen kurum imajı. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

  Peltekoğlu, F.B. (2001). Halkla ilişkiler dedir?  İstanbul: Beta Yayınları.

  Kotler, P. ve Lee N. (2005). Corporate social responsibility: doing the most good for your company and your cause. New Jersey: Wiley&Sons

  Merriam, S. (1998). Qualitative research and case study applications in education. Revised and expanded from case study research in education. USA: JB Printing.

  Özüpek, M. N. (2004). Kurum imajında sosyal sorumluluk kavramsal ve uygulamalı bir çalışma (Yayınlanmamış Doktora Tezi),  Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye.

  Türk Dil Kurumu (2017a). Erişim Adresi http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.58f51d9f58c521.88327232 17.04.2017 tarihinde alındı.

  Türk Dil Kurumu (2017b). Erişim Adresi: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.58f51f19953ef0.1799430817.04. 2017 tarihinde alındı.

  Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2002). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Gözden geçirilmiş 2. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.