Babir Journal   |  e-ISSN: 2687-4881

Original article | BABIR International Journal for Human Sciences 2019, Vol. 1(2) 9-23

Assessment of Used Postgraduate Thesis in Music Education

Ayça Avcı

pp. 9 - 23   |  DOI: https://doi.org/10.29329/babir.2019.224.2   |  Manu. Number: MANU-2001-17-0001

Published online: December 31, 2019  |   Number of Views: 17  |  Number of Download: 105


Abstract

In this study, which examined the postgraduate theses in the field of music education between 1986-2019; and the evaluations were presented. Higher Education Council, National Thesis Center web site using the method of screening in this study, which aims to evaluate all of the graduate theses written in the field of music education was used. By writing music education on the web page, 444 graduate dissertation studies that emerged in the field of music education were identified. Of the 444 theses identified in the field of music education, 375 were written for master's degree, 63 for doctorate, 5 for proficiency in art and 1 for specialization in medicine. When the years are examined, it is observed that the year with the highest number of theses is 2019 (f = 63) and the least is 1991 (f = 1). In terms of university level, the most dissertation (f = 147) in Gazi University Department of Music and the least dissertation (f = 1) Çanakkale Eighteen Mart University, Erciyes University, Süleyman Demirel University, Sakarya University, Uludağ University, Kocaeli University, Yıldız Technical University, Yaşar University, Boğaziçi University, İstanbul Okan University, Adıyaman University, Akdeniz University, İstanbul Aydın University, Gaziosman Paşa University. In terms of the subject studied, it was found that music education, instrument teaching, vocational education, courses, music education institutions, dates, programs, repertoire, composers were mostly studied in different school genres. As a result, it is seen that there are not enough doctoral dissertations in the field of music and there are generally similar or close content studies. When we look at the number of postgraduate studies on the basis of universities, including leading universities, which have given only one thesis in the field of music education, it is seen that music education is not given the necessary importance. With this study, it is suggested that subsequent researchers should be aware of the issues in the field of music education and include more innovative studies.

Keywords: Thesis, music education, trend education, graduate.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Avci, A. (2019). Assessment of Used Postgraduate Thesis in Music Education . BABIR International Journal for Human Sciences, 1(2), 9-23. doi: 10.29329/babir.2019.224.2

Harvard
Avci, A. (2019). Assessment of Used Postgraduate Thesis in Music Education . BABIR International Journal for Human Sciences, 1(2), pp. 9-23.

Chicago 16th edition
Avci, Ayca (2019). "Assessment of Used Postgraduate Thesis in Music Education ". BABIR International Journal for Human Sciences 1 (2):9-23. doi:10.29329/babir.2019.224.2.

References

  Acun, R. (1997). Atatürk Bibliyografyası projesi Veri Tabanı. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 13(37), 161-174.

  Akgün, G. (2006), Müzik Öğretmenlerinin Lisans Eğitimlerinden ve Çalışma Ortamlarından Kaynaklanan Sorunları, Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (2): 647–652.

  Atkinson, P. A., Coffey, A. (1997). Analysing documentary realities. In D. Silverman (Ed.), Qualitative research: Theory, method and practice, London: Sage, 45–62

  Azılıoğlu, Ö., (2019). Ortaokul 5. sınıf kademesinde derse giren müzik öğretmenlerinin müzik dersi öğretim program uygulamalarına yönelik karşılaştıkları problemler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı, Konya.

  Beachwood, M. (1997). Startling New Discoveries About Music Effects On The Brain. (Müziğin Beyne Etkileri İle İlgili Şaşırtıcı Yeni Buluşlar). ABD Ulusal Haber Servisi, Çeviren: ESKİOĞLU, Itır

  Bulut, D. (2008), İlköğretim II. Kademe Müzik Öğretmenlerinin Geleneksel Müziklerimizin Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 32 (1): 149–161

  Corbin, J., Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage

  Demirgen  E, Esin  F  (2016). Eski Yunan’da Müzik Eğitimi (Music  education  in Ancient  Greek).  The  Journal of International Social Research 9(47):616-627.

  Eflatun, (1980).(Platon, Çev, Eyyüboğlu Sabahattin, Cambaz, M.Ali, Devlet: İstanbul, Remzi Kitabevi.

  Eskioğlu, I. (2003). Müzik Eğitiminin Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu. Yayınlanmış Bildiriler. İnönü Üniversitesi. Malatya . 116-123

  Erdoğan, O. (1990). Ortaöğretim Kurumların Müzik Öğretimi ve Sorunları. Türk Eğitim Derneği Öğretim Dizisi, 7, Yayıma hazırlayan: Dr. A. Ferhan OĞUZKAN, Ankara. https://www.ted.org.tr/wpcontent/uploads/2019/04/ted_muzik_ogretimi_ve_sorunlari_ocr.pdf (Erişim tarihi: 7.1.2020)

  Gürşen, S., (2002). Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan müzik öğretmenlerinin müzik dersi ile ilgili karşılaştıkları sorunlar. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

  İçli, S., (1988). İnsanın Vasıf Dokusunun Geliştirilmesinde Müziğin İşlevi. 1. Müzik Kongresi Bildirisi, Ankara, 221-222.

  İsababayeva Apaydın, A , Arslan, F . (2015). Antik Yunan Felsefesinde Ahlaki Eğitim Aracı Olarak "Müzik". Değerler Eğitimi Dergisi. 13(29), 323-342. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/29167/312338

  Kabataş, M . (2017). Çocuk Gelişimi Açısından Müzik Eğitiminin Çocuğa Kazanımları. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 153-164. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyasobed/issue/33347/371223

  Kanca, Ö., (2003). Samsun bölgesi ilköğretim okulları I. kademe sınıf öğretmenlerinin müzik dersiyle ilgili problemler, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, Erzurum.

  Köroğlu, G. N., (2013). İlköğretim ikinci kademede görev yapan müzik dersi öğretmenlerinin 2006 müzik dersi öğretim programına ile ilgili görüşleri ve karşılaştıkları sorunlar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Antalya.

  Öz, B. N., (2001). İnsanın Kültürel Gelişiminde Müzik Eğitiminin Önemi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 101-106.

  Rapley, T. (2007). Doing conversation, discourse and document analysis. London: Sage.

  Roger, Gable (1948). Historie de L’Education, Paris: Gue Sais Je.

  Şentürk, N . (2001). Musiki Muallimden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2) http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/issue/6768/91079

  Şahin, Can, M., (2009). Yeni Bin Yılın Öğrencilerinin Özellikleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 155–172.

  Tanyeli, D. (2007), İlköğretim Okullarında Görev Yapan Müzik Öğretmenlerinin Müzik Derslerinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Nedenlerine İlişkin Görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

  Tufan, S., (1992). Müzikte Erken Eğitimin Önemi ve Koşulları. “2000” e Doğru Müzik ve Sahne Sanatları Eğitimimizde Yeni Düşünceler Sempozyumu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet konservatuarı, İstanbul

  Yazıcı, T. (2012). “İlköğretı̇m Müzik Dersinin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunların, Öğretmen Görüşleri̇ Acısından Değerlendı̇rilmesı̇ (Trabzon İli Örneğı̇).” Ç.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 185-200.

  Yönetken, B. H., (1993). Türkiye’de Müzik Eğitiminin Önemi.  Müzik Eğitimi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara