Babir Journal   |  e-ISSN: 2687-4881

Volume 1 Issue 2 (December 2019)

Original articles

Yurtdışındaki Türk Çocuklarının Anadili Eğitimi Hollanda Örneği

Sait Mantar & Meltem Haytoğlu

pp. 1 - 8   |  DOI: 10.29329/babir.2019.224.1

Abstract

With the migration of Turkish workers abroad, which started in the 1960s, nearly seven million Turks have populated in many countries, especially in European countries. This population is the strongest link with Turkey. In order to ensure continuity of the Turkish bond, firstly Turkish should be spoken within the family. In the second stage. The study was in the screening model and the data were obtained by scanning the document. The most important result of the study is that the mother tongue education was not given to the bilingual Turkish children and that the Turkish teachers were not used effectively in this process, that the Turkish and Turkish culture lessons were not given the necessary lessons and that the citizens of our country were facing the danger of assimilation.

Keywords: Migration, Netherlands, Native Education, Turkish, Turkish Culture.

Assessment of Used Postgraduate Thesis in Music Education

Ayça Avcı

pp. 9 - 23   |  DOI: 10.29329/babir.2019.224.2

Abstract

In this study, which examined the postgraduate theses in the field of music education between 1986-2019; and the evaluations were presented. Higher Education Council, National Thesis Center web site using the method of screening in this study, which aims to evaluate all of the graduate theses written in the field of music education was used. By writing music education on the web page, 444 graduate dissertation studies that emerged in the field of music education were identified. Of the 444 theses identified in the field of music education, 375 were written for master's degree, 63 for doctorate, 5 for proficiency in art and 1 for specialization in medicine. When the years are examined, it is observed that the year with the highest number of theses is 2019 (f = 63) and the least is 1991 (f = 1). In terms of university level, the most dissertation (f = 147) in Gazi University Department of Music and the least dissertation (f = 1) Çanakkale Eighteen Mart University, Erciyes University, Süleyman Demirel University, Sakarya University, Uludağ University, Kocaeli University, Yıldız Technical University, Yaşar University, Boğaziçi University, İstanbul Okan University, Adıyaman University, Akdeniz University, İstanbul Aydın University, Gaziosman Paşa University. In terms of the subject studied, it was found that music education, instrument teaching, vocational education, courses, music education institutions, dates, programs, repertoire, composers were mostly studied in different school genres. As a result, it is seen that there are not enough doctoral dissertations in the field of music and there are generally similar or close content studies. When we look at the number of postgraduate studies on the basis of universities, including leading universities, which have given only one thesis in the field of music education, it is seen that music education is not given the necessary importance. With this study, it is suggested that subsequent researchers should be aware of the issues in the field of music education and include more innovative studies.

Keywords: Thesis, music education, trend education, graduate.

Kitap İncelemesi: Doğuş Devrinde Tasavvuf Ve Hadis

Recep Bilgin

pp. 24 - 27   |  DOI: 10.29329/babir.2019.224.3

Abstract

Hadis tarihi, ilk üç asırda hareketli hâdiselere sahne olmuştur. Tespit, tedvin ve tasnif devrelerinde hadisin tahammül ve edası için gösterilen gayretler, bu yolda ortaya çıkan çeşitli meseleler, daha sonraki asırların ilgi alanına girmiş ve merak konusu olmuştur. Bu dönem aynı zamanda bütün İslâmî mezhep ve fırkaların doğuş ve gelişme zamanıdır. Her yerde bir canlılık ve hareket, tekevvün ve tekâmül vardır. Bu ortamda hadis ilminin, ehl-i hadis dışındaki gruplarda telakki ediliş tarzı, gördüğü ilgi ve muhalefet dikkate değerdir. Yapılan her bir değişik çalışma, o asrın içtimâî şartları gereğidir. Günümüzde ise insanlık bir taraftan metafizik konularla ilgilenirken diğer taraftan bir arayış içinde kaynaklara dönüş faaliyetleri başlatmıştır. Hadis ile zâhid ve sûfîlerin münasebetlerinin araştırılmasına bu noktadan gerekli görülmüştür. Mesele, bir hadis metodu olarak rivayetlerin ışığında ele alınmış, zâhid ve sûfîlerin görüşleri, ferdî ve içtimâî seviyede bir bütünlük içinde işlenmeye çalışılmıştır.

Keywords: Tasavvuf, Hadis, Literatür, İnceleme